loader image

RTI d.o.o., Cesta k TAMU 14, 2000 Maribor

Predelava vozila in homologacija

Vsi deli na vozilu, ki jih obravnavajo homologacijski predpisi, morajo biti homologirani in vgrajeni skladno z veljavnimi predpisi. Praviloma so to deli ali sklopi, ki vplivajo na varnost in okoljsko primernost vozila.

Originalni tovarniški deli in oprema na vozilu so homologirani. Kadar jih moramo ali želimo zamenjati, lahko brez dodatne homologacijske odobritve to storimo samo tako, da uporabimo originalne rezervne dele.

Vsaka sprememba na originalnih homologiranih delih vozila, tudi npr.: kombinacija platišča/pnevmatike, se smatra za predelavo vozila in mora biti iz varnostnih razlogov preverjena in odobrena za določen tip vozila. Proizvajalec rezervnih delov si pridobi homologacijsko »potrdilo« (homologacijski certifikat oz. ABE) z izvedbo homologacijskega preskusa.

Za uspešno opravljen homologacijski preskus izda pooblaščena tehnična služba (npr. Preskusni laboratorij v RTI d.o.o.) tehnično poročilo o homologacijskem preskusu. V tem tehničnem poročilu, ki velja za določen tip oz. znamko vozila in njegove izvedenke, je odobritev opisno podana z vsemi zahtevanimi kontrolami in morebitnimi potrebnimi dodatnimi predelavami na vozilu. Kontrolni organ mora predelavo vsakega posameznega vozila preveriti oz. ugotoviti skladnost z zahtevami, ki so podane v tehničnem poročilu in s predpisi.

Ko v kontrolnem organu ugotovimo skladnost predelave, le-to potrdimo z vpisom v Potrdilo o skladnosti. Sočasno se tehnični podatki, ki so relevantni za predelavo, vnesejo tudi v centralno bazo tehničnih podatkov, kjer so dostopni vsem upravičencem, npr. vsem tehničnim pregledom v Sloveniji.

Kadar želite na vaše vozilo namestiti del ali sklop, ki ni tovarniško odobren in vpisan v vašem Potrdilu o skladnosti,  mora biti takšna kombinacija homologacijsko odobrena. Dokazilo o homologacijski odobritvi je tehnično poročilo o odobritvi (homologacijski certifikat oz. ABE), ki ga dobite z nakupom takšnega dela ali sklopa. Iskani certifikat pa je tudi mogoče pridobiti direktno pri proizvajalcih nadomestnih delov, pri renomiranih proizvajalcih pa kar na njihovih spletnih straneh.

Predelovalec vozila, oz. servis, ki je opravil predelavo, vam je dolžan izdati tudi potrdilo oz. tehnično poročilo, s katerim potrdi, da je za zadevno predelavo ustrezno strokovno usposobljen ter da je predelavo (vgradnjo) opravil skladno z zahtevami homologacijskega tehničnega poročila, ki navaja tudi morebitne potrebne posege na vozilu. Obe poročili oz. potrdili je potrebno priložiti vlogi za odobritev predelave vozila v kontrolnem organu.

Odobritev predelave si pridobite s prijavo predelave vozila v kontrolnem organu, kjer vložite vlogo za posamično odobritev predelanega vozila z opisom predelave ter naslednjimi prilogami:

 • Tehnično poročilo (certifikat oz. ABE) pooblaščene tehnične službe (pooblaščenega laboratorija za izvajanje preskusov, npr. TÜV) o odobritvi opravljene predelave za obravnavani tip vozila.
 • Tehnično poročilo o predelavi vozila (s katerim servis,  predelovalec potrjuje, da je za predelavo strokovno usposobljen in je predelava opravljena skladno z zahtevami poročila o odobritvi in predpisi)
 • Potrdilo o skladnosti ali Izjavo o ustreznosti,
 • Prometno dovoljenje za dokazilo lastništva.

Podrobnejše informacije in obrazce vlog najdete na tej spletni strani.

 

Vprašanja in odgovori:

Bivalno vozilo (bivalnik, avtodom, kamper, camper)

Posamična odobritev bivalnega vozila

Odobritev bivalnega vozila izdelanega v samogradnji  s predelavo vozila poteka po postopku, ki je predpisan za posamično odobritev predelanega vozila. Pri predelanem vozilu, ki je bilo predhodno že odobreno (registrirano v RS oz. izdano potrdilo o skladnosti), je potrebno dokazovati, da je opravljena predelava skladna s predpisi.

Dokumenti, potrebni za odobritev bivalnega vozila:

 • dokazilo o lastništvu (račun ali kupoprodajna pogodba)
 • registracijski dokument – prometno dovoljenje (za rabljena vozila)
 • Potrdilo o skladnosti
 • tehnična poročila o predelavi:
  • skica razporeditve notranjosti
  • tehnično poročilo o predelavi vozila in seznam vgrajene opreme (vgrajen električni oziroma plinski štedilnik, kuhinjski pult, pomivalno korito, rezervoarji za svežo in odpadno vodo,…)
  • certifikat za novo vgrajene sedeže s tri točkovnimi varnostnimi pasovi in pritrdišča (če tega nimate, lahko naročite izračun v tehnični službi RTI d.o.o.)
  • potrdilo strokovno usposobljenega servisa za vgradnjo plinske naprave
  • potrdilo strokovno usposobljenega servisa za vgradnjo električne instalacije

Vozilo mora biti predelano v skladu z določili Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15 in 44/17)

Razen tega je potrebno upoštevati še naslednje predpise:

 • Zakon o motornih vozilih ZMV-1 (UL RS št.: 75/17)
 • Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Uradni list RS, št. 34/15)
 • Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil: UL RS št.: 105/09 in 9/10
 • Uredba Komisije (EU) št. 1230/2012 z dne 12. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za mase in mere motornih vozil in njihovih priklopnikov ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta
Navodilo vložniku za pripravo tehničnega poročila o predelavi vozila, lahko najdete na naši spletni strani.

Izjava o emisijski ustreznosti vozila

Kako pridobim izjavo o emisijski ustreznosti vozila

Zaradi odmere davka na motorna vozila – DMV mora kontrolni organ  izdati izjavo o emisijski ustreznosti vozila. Kontrolni organ začne postopek ugotavljanja skladnosti vozila z vlogo, ki jo predloži stranka. Na osnovi podatkov iz predložene dokumentacije in identifikacije vozila izda kontrolni organ izjavo o emisijski ustreznosti vozila, na osnovi katere davčni organ odmeri DMV ali izda potrdilo o oprostitvi davčnih obveznosti. Po plačilu DMV stranka pridobi potrdilo o plačanem DMV, ki ga predloži kontrolnemu organu, oz. ga o tem obvesti,  ki nato postopek zaključi.

Postopek izdaje potrdila o skladnosti se zaustavi tako dolgo, dokler davčni organ ne vnese vozila v sistem e-davki. V kolikor  iz predloženih podatkov in iz baze homologacijskega organa kontrolni organ ne more pridobiti vseh potrebnih podatkov za izdajo izjave o emisijski ustreznosti, se postopek prekine, stranka pa mora sama pridobiti potrebne podatke pri pooblaščenem zastopniku proizvajalca vozila.

Postopek v primeru pridobitve rabljenega vozila iz EU

Kakšen je postopek v primeru pridobitve rabljenega vozila iz EU?

Vsa vozila, ki so bila predhodno registrirana v eni od držav članic EU, se obravnavajo kot “rabljena ES-homologirana vozila” (to so vozila s t.i. “evropsko homologacijo”), ne glede na to, ali ima vozilo ES-homologacijo, ali ne.

V primeru pridobitve rabljenega vozila je potrebno v kontrolnem organu oddati Vlogo za identifikacijo vozila (OBR RTI-611/x) in priložiti naslednje priloge:

 • Izvirnik registracijskega dokumenta ali izvirnik prometnega dovoljenja
 • Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu).

Dokumente lahko pošljete tudi po telefaksu ali pošti. Ko boste poslali dokumente pokličite našo sprejemno pisarno (02) 450 26 15 ali (02) 450 26 18, da se dogovorite za termin pregleda.

Predpostavljamo, da se zanimate za uvoz rabljenega kamiona iz držav članic-EU. Takšno vozilo je moralo biti registrirano v eni od držav članic-EU in mora imeti prometno dovoljene (npr.: iz Nemčije: Fahrzeugbrief).

Za takšna vozila je potrebno izvesti identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila. Pri tem postopku moramo med drugim zbrati vse zahtevane tehnične podatke o vozilu in jih vnesti v državno bazo podatkov. Nato izdamo “Potrdilo o skladnosti vozila”, ki je osnova za registracijo vozil. Podrobne podatke za prijavo na identifikacijski pregled vozila najdete na naši spletni strani oz. podstraneh.

Pridobitev ameriškega vozila iz EU

Kakšen je postopek pri uvozu vozil, ki nimajo pridobljene enotne evropske homologacije (npr. vozila iz ZDA) in prihajajo iz držav EU? Recimo primer, ko je bilo vozilo v Nemčiji registrirano in posamično odobreno na podlagi nemških nacionalnih predpisov (StVZO 70. člen), vendar nima COC dokumenta in ga tudi pooblaščen predstavnik proizvajalca vozila v Sloveniji zanj ne more izdati.

Za takšno vozilo je potrebno predložiti:

 • registracijski dokument (prometno dovoljenje) iz druge države članice, pri čemer se preveri, da je svetlobna oprema vozila predelano tako, da ustreza zahtevam evropskih predpisov (asimetrični svetlobni snop in ustrezne smerne utripalke).
 • Dokazilo o lastništvu (račun)

Izgubljeno potrdilo o ustreznosti (homologacija, homologacijsko potrdilo, homologacijski kartonček, izjava o skladnosti)

Kako postopati v primeru izgubljene homologacije?

Dvojnik potrdila o skladnosti lahko izda zgolj organizacija, v kateri je bilo izdano originalno potrdilo o skladnosti.

Pooblaščeni zastopniki posameznih znamk izdajajo Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (z oznako SA) oz. izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (A).

Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (B) izdajajo kontrolni organi. Vlogo za izdajo dvojnika potrdila o skladnosti vozila, izdanega v RTI d.o.o., pošljite skupaj z zahtevanimi prilogami po pošti na naslov RTI d.o.o. ali po faxu (02) 461 23 74. Za informacije o izdaji in stroških pokličete po telefonu (02) 450 26 15.

Zatemnjena stekla

Kako pridobim homologacijo zatemnjenih stekel na vozilu?

Za pregled se prijavite tako, da oddate vlogo (OBR RTI-703/x ) za posamično odobritev predelanega vozila:
 • potrdilo o skladnosti vozila,
 • prometno dovoljenje,
 • tehnično poročilo (certifikat) o odobritvi vgrajenih folij
 • tehnično poročilo o predelavi vozila (potrdilo o vgradnji).
Ob prijavi se dogovorite za termin pregleda vozila, kjer se preveri skladnost obravnavane predelave in ugotovljeno skladnost (zatemnitev stekel) odobri z vpisom v »Potrdilo o skladnosti vozila« in vnosom podatkov predelave v državno bazo tehničnih podatkov vozil. Naš delovni čas je vsak delovnik med 7.30 in 14.30 uro.

Kakšne zatemnitve prednjih stranskih stekel so dovoljene?

Po homologacijskih predpisih mora biti v višini oči voznika zagotovljeno vidno polje v širini 180°, gledano v smeri vožnje. To pomeni, da mora biti zagotovljena vidljivost skozi vetrobransko steklo, ki mora po homologacijskih predpisih imeti najmanj 75% propustnost in skozi stranska stekla ob vozniku, ki morajo imeti najmanj 70% propustnost vidne svetlobe.

Glede na naše izkušnje ugotavljamo, da dodatna zatemnitev prednjih stranskih stekel ponavadi pomeni prekoračitev mejne vrednost 70% propustnosti vidne svetlobe, tudi v primeru uporabe minimalno zatemnjenih folij. Pri osebnih vozilih so praviloma že originalna stranska stekla rahlo »tonirana«. Kadar nanje nalepimo zatemnjeno folijo (npr. s 85% propustnostjo svetlobe), je skupna propustnost skozi steklo in nalepljeno folijo praviloma neustrezna, ker je manjša od 70%.

Angel eyes

Imam passata 1997 letnik in sem včeraj namontiral angel eyes. Kolikor vem jih je potrebno homologirati. Zanima me koliko je to za plačat? Na lučeh pa imam oznako E in zato, za vpis v kartonček, naj ne bi bilo problema.

Pri zamenjavi originalne svetlobne opreme je potrebno pridobiti odobritev predelave vozila, ki jo pridobite pri nas, ko oddate vlogo (OBR RTI-703) za posamično odobritev predelanega vozila z opisom predelave ter naslednjimi prilogami:
 • certifikat o homologaciji novega svetila (svetilo z ustreznimi homologacijskimi oznakami),
 • tehnično poročilo o predelavi (tehnično poročilo o vgradnji, s katerim servis-predelovalec vozila potrjuje, da je za predelavo strokovno usposobljen in je predelava opravljena skladno s homologacijskimi predpisi),
 • potrdilo o skladnosti (homologacijski karton vozila) in
 • prometno dovoljenje vozila za dokazilo lastništva.

Vse informacije o cenah storitev dobite pri naših sodelavcih na sprejemu, podrobna navodila za prijavo odobritve predelave vozila pa najdete tudi na tej povezavi.

Zamenjava platišč in pnevmatik

Želel bi vpisati predelavo pnevmatik in platišč v homologacijski kartonček. Imam certifikat TUV. Kaj točno potrebujem in kako se sploh prijavim ter kako dolgo moram čakati? A se moram oglasiti pri vas na pregledu z vgrajenimi pnevmatikami in platišči ali pa lahko opravim vpis kar tako?

Odobritev nestandardne kombinacije platišča in pnevmatike, ki ni vpisana v Potrdilo o skladnosti vozila, si pridobite na RTI z vlogo (OBR RTI-703) za posamično odobritev predelanega vozila z opisom predelave ter naslednjimi prilogami:

 • Tehnično poročilo (certifikat oz. ABE) ustrezne “Tehnične službe” (npr. TÜV) o odobritvi platišč (s seznamom odobrenih pnevmatik) za obravnavan tip vozila.
 • Tehnično poročilo o opravljeni predelavi (Tehnično poročilo o vgradnji – predelavi, s katerim servis-predelovalec potrjuje, da je za predelavo strokovno usposobljen in je predelava opravljena skladno z zahtevami predloženega tehničnega poročila odobritve),
 • “Potrdilo o skladnosti vozila” ali “Izjavo o ustreznosti vozila” (Homologacijski karton), in
 • Prometno dovoljenje vozila za dokazilo lastništva.

Pri nas po potrditvi popolnosti vloge praktično ni čakalne dobe (priložene morajo biti vse zahtevane priloge), ki jo lahko pošljete tudi po faxu. Ob dogovorjenem terminu je potrebno na pregled pripeljati vozilo z vgrajeno kombinacijo platišča in pnevmatike, ki je predmet odobritve, sočasno pa dostavite še originale dokumentov, ki so bili posredovani po telefaxu. Potrdilo o skladnosti vozila z odobreno predelavo, ki je skladna s homologacijskimi predpisi, prejmete lahko še isti dan 3 ure po pregledu vozila ali naslednji dan po pošti. Podrobnejše informacije za prijavo postopka predelave vozil najdete na tej povezavi.

Vgradnja športnih vzmeti

Pri vas sem že homologiral veliko stvari in iz izkušenj vem, da je pri pridobitvi homologacije predelanega vozila (npr. za vzmeti) potrebno predložiti certifikat, potrdilo o strokovni vgradnji in izpisek optike. Športne vzmeti sem kupil na priznanem slovenskem servisu in jih tam tudi dal strokovno vgraditi, imam vse potrebne papirje. Sedaj pa me zanima naslednje: opazil sem, da na vzmeteh ni odtisnjenih številk, torej zna to predstavljati kakšen problem pri opravljanju homologacijskega pregleda!?

V certifikatu o odobritvi vzmeti so navedeni elementi po katerih se vzmet identificira in v kolikor je med njimi tudi serijska številka tipa vzmeti, mora ta oznaka biti odtisnjena na vzmeteh.

TUKAJ SMO ZA VAS

Za vaša vprašanja s področja kontrolnih pregledov vozil nas kontaktirajte na telefon
+386 2 450 26 15 / 18 (gospodarska vozila) ali +386 2 450 26 16 / 17 (osebna vozila) ali preko spodnjega kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.